Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

เปิดหรือปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย

การรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA) จะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชี Microsoft 365 โดยไม่ได้รับอนุญาต MFA จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบยืนยัน เช่น รหัสที่ส่งให้คุณเป็นข้อความ ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ หากรหัสผ่านของคุณถูกละเมิด ผู้บุกรุกจะไม่สามารถทำสำเนาวิธีการตรวจสอบยืนยันนี้ได้ และจะถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: บทความนี้เหมาะสำหรับลูกค้า Microsoft 365 ที่ต้องการตั้งค่า MFA สำหรับบัญชีอีเมลของตน หากคุณต้องการเพิ่มการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนไปยังบัญชี GoDaddy โปรดดูบทความนี้แทน

จำเป็น: คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า MFA ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทบาทของผู้ดูแลระบบจาก Microsoft

เปิดและใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA)

เปิด MFA เพื่อบังคับให้ผู้ใช้ต้องใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันการลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่บัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน Outlook บนเว็บโดยใช้ที่อยู่อีเมล Microsoft 365 และรหัสผ่านของคุณ
 2. หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไปที่หน้าการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย
  หมายเหตุ: หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลแต่พยายามจะเข้าถึงเพจนี้ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า “คุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่เพียงพอในการเข้าถึงเพจนี้”
 3. หากต้องการเปิดใช้งาน MFA สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ถัดจากชื่อที่แสดงของผู้ใช้ที่ต้องการ คุณสามารถเลือกผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งราย
  ช่องกาหลายตัวเลือกทางด้านซ้ายของที่อยู่อีเมลผู้ใช้
 4. ในส่วนขั้นตอนด่วนที่อยู่ทางขวาสุดของหน้า ให้เลือกเปิดใช้งาน
  ในส่วนขั้นตอนด่วน ให้เปิดใช้งานและจัดการตัวเลือกการตั้งค่าผู้ใช้
 5. ในหน้าต่างการยืนยัน ให้เลือกเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย จากนั้นเลือกปิด MFA จะเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เลือก
 6. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกสำหรับผู้ใช้เดียวกัน ในส่วนขั้นตอนด่วน ให้เลือกบังคับใช้
  ในส่วนขั้นตอนด่วน ให้ปิดใช้งาน บังคับใช้ และจัดการตัวเลือกการตั้งค่าผู้ใช้
 7. เลือกบังคับใช้การรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย จากนั้นเลือกปิด MFA จะบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ที่เลือก
 8. ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องในการลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่บังคับใช้ MFA (คุณสามารถส่งคำแนะนำเหล่านี้ไปยังผู้ใช้แต่ละรายได้ หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของพวกเขา):
  1. ลงชื่อออกจาก Outlook บนเว็บ
  2. ลงชื่อเข้าใช้หน้าข้อมูลความปลอดภัย หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือกถัดไป
  3. ตั้งค่าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถใช้บทความนี้เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆ ได้
 9. หลังจากเปิดใช้งาน MFA คุณจะได้รับรหัสผ่านของแอปสำหรับอีเมลไคลเอ็นต์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน เก็บรหัสผ่านนี้ไว้ แล้วเลือกเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คุณก็เปิดใช้งานและบังคับใช้ MFA กับผู้ใช้ที่เลือกแล้ว เราขอแนะนำให้เพิ่มวิธีการลงชื่อเข้าใช้อีกวิธีหนึ่ง สำหรับกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงวิธีหลักได้

ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย

คุณสามารถปิด MFA ได้เพื่อหยุดการบังคับใช้วิธีตรวจสอบยืนยันสำหรับผู้ใช้ที่เลือก ผู้ใช้จะต้องใช้เพียงที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้หลังจากปิดใช้งาน MFA แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน Outlook บนเว็บโดยใช้ที่อยู่อีเมล Microsoft 365 และรหัสผ่านของคุณ
 2. หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไปที่หน้าการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย
 3. หากต้องการปิดใช้งาน MFA สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ถัดจากชื่อที่แสดงของผู้ใช้ที่ต้องการ คุณสามารถเลือกผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งราย
  ช่องกาหลายตัวเลือกทางด้านซ้ายของที่อยู่อีเมลผู้ใช้
 4. ในส่วนขั้นตอนด่วนที่อยู่ทางขวาสุดของหน้า ให้เลือกปิดใช้งาน
  ในส่วนขั้นตอนด่วน ให้ปิดใช้งานและจัดการตัวเลือกการตั้งค่าผู้ใช้
 5. ในหน้าต่างการยืนยัน ให้เลือกใช่ จากนั้นเลือกปิด MFA จะปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เลือก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม