WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ลบเว็บไซต์ของฉัน

หากคุณไม่ต้องการใช้เว็บไซต์อีกต่อไปหรือต้องการเริ่มต้นใหม่ คุณก็สามารถลบเว็บไซต์ออกจากแผน Managed WordPress ได้

หมายเหตุ: การลบเว็บไซต์ Managed WordPress ที่มีโดเมนผูกติดอยู่ด้วยจะเป็นการพักโดเมนนั้นโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะใช้งานอีกครั้ง

คำเตือน: การลบเว็บไซต์ถาวรจะลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ Managed WordPress คุณควรลบเฉพาะเว็บไซต์หากยินดีที่สร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่ต้น
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉันถัดจาก Managed WordPress ให้เลือกจัดการทั้งหมด
    เลือก “จัดการทั้งหมด”
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการลบ ให้เลือกนำออกจากในไอคอนเมนูเมนู
    เลือกนำออก
  4. พิมพ์ นำออก แล้วเลือก นำออก

เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง การลบจะไม่ยกเลิกแผน Managed WordPress แต่จะแค่ลบเว็บไซต์เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ได้เมื่อพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม