GoDaddy วิธีใช้

อีเมลปกติและที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อแตกต่างกันอย่างไร

ที่อยู่อีเมลปกติและที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ เป็นที่อยู่ 2 ประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมีไว้ใช้ในการส่งอีเมล

ที่อยู่อีเมลปกติจะมีกล่องขาเข้าเฉพาะตัวเป็นของตนเอง ซึ่งคุณสามารถใช้ส่ง รับ และเข้าถึงอีเมลของคุณได้ คุณสามารถเข้าถึงกล่องขาเข้าทางออนไลน์หรือด้วยไคลเอ็นต์อีเมล (เช่น Outlook หรือแอป Mail)

ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อจะส่งข้อความอีเมลที่เข้ามาไปยังที่อยู่อีเมลปกติอื่นโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณจะสามารถดูอีเมลของคุณได้ในกล่องขาเข้าของบัญชีอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างที่อยู่สำหรับส่งต่อเพื่อส่งต่ออีเมลที่ส่งเข้าบัญชีอีเมลธุรกิจของคุณไปยังบัญชีอีเมลส่วนตัวของคุณได้

โดยคุณอาจสามารถใช้ตัวเลือกและการตั้งค่าการส่งต่อต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น การส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่มากกว่าหนึ่งรายการ หรือการเก็บสำเนาข้อความที่ถูกส่งต่อไว้ในกล่องขาเข้าของอีเมลปกติของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม