Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm miền bí danh vào dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bí danh cho phép bạn trỏ nhiều miền đến cùng một nội dung và tài liệu gốc, trong khi vẫn duy trì URL bí danh của bạn. Đây có thể là một công cụ hữu ích cho việc nhất quán hóa thương hiệu, quốc tế hóa và ngăn ngừa lỗi đánh máy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu trữ một trang web riêng biệt từ miền chính của mình, bạn sẽ cần tạo một Miền tiện ích
  1. Đăng nhập vào trang sản phẩm GoDaddy của bạn .
  2. Chọn Lưu trữ web , rồi chọn Quản lý cho gói Dịch vụ lưu trữ Linux mong muốn của bạn.
    nhấp vào quản lý
  3. Vui lòng chọn Quản trị cPanel.
  4. Chọn Miền .
  5. Chọn Tạo miền mới .
  6. Nhập tên miền của bạn (không bao gồm www).
  7. Đảm bảo đã chọn hộp kiểm Chia sẻ tài liệu gốc
  8. Chọn Gửi .

Một thông báo thành công sẽ xác nhận Miền bí danh của bạn đã được tạo.

Xem thêm thông tin