Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xác minh yêu cầu chứng nhận SSL của tôi cho miền chính trên tài khoản lưu trữ GoDaddy như Linux (cPanel), Windows (Plesk) hoặc trang Trình dựng website phiên bản 7


Trước khi có thể cấp chứng nhận cho bạn, chúng tôi phải xác minh rằng bạn kiểm soát (các) miền mà bạn đang yêu cầu chứng nhận.

Để đẩy nhanh tiến độ và để bạn có thời gian làm việc khác, chúng tôi sẽ cố gắng xác minh thông tin chúng tôi đã có hoặc thông tin chúng tôi có thể nhận được từ bên thứ ba. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, nhóm xác minh của chúng tôi sẽ liên hệ để giúp bạn phê duyệt chứng nhận.

Chúng tôi thường cấp chứng nhận trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được mọi thứ cần thiết để phê duyệt chứng nhận. Chúng tôi sẽ gửi email khi chứng nhận của bạn được cấp.

Sau khi chứng nhận của bạn được cấp

Chúng tôi đã cài đặt chứng nhận cho bạn. Để bảo vệ tất cả lưu lượng truy cập trang của bạn, bạn có thể cần phải chuyển hướng lưu lượng truy cập trang từ HTTP sang HTTPS .