Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xem hoặc thay đổi phiên bản PHP cho Dịch vụ lưu trữ trên Linux

Bạn có thể tìm phiên bản PHP đang chạy cho Dịch vụ lưu trữ trên Linux trong Bảng điều khiển của tài khoản. Tốt nhất nên thường xuyên cập nhật PHP lên phiên bản mới nhất để cập nhật khả năng bảo mật và cải thiện hiệu suất.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong của tài khoản, ở phần Cài đặt, chọn Máy chủ.
    chọn máy chủ
  4. Để thay đổi phiên bản PHP, bên cạnh Phiên bản PHP vui lòng chọn Quản lý.
  5. Chọn phiên bản PHP khác trong danh sách và nhập update vào trường Gõ 'update' để xác nhận.
  6. Vui lòng chọn Lưu thay đổi.

Xem thêm thông tin