GoDaddy วิธีใช้

ลบความคิดเห็นจากเว็บไซต์ WordPress ของฉัน

ลบความคิดเห็นจากเว็บไซต์ WordPress โดยใช้แดชบอร์ด WordPress

 1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
 2. ในเมนูซ้ายมือ ให้เลือก ความคิดเห็น
 3. (ตัวเลือกเสริม) เลือกตัวกรอง ยกเว้น ถังขยะ เพื่อจำกัดประเภทของความคิดเห็นที่คุณต้องการเลือกให้แคบลง
  เมนูความคิดเห็น WordPress
 4. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ
 5. เลือกเมนู การดำเนินการเป็นกลุ่ม แล้วเลือก ย้ายไปถังขยะ จากนั้นเลือก นำไปใช้ การดำเนินการนี้จะย้ายความคิดเห็นที่เลือกไปที่ถังขยะ ซึ่งจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วันแล้ว
 6. (ตัวเลือกเสริม) เลือกตัวกรอง ถังขยะ เพื่อลบความคิดเห็นจากถังขยะด้วยตนเอง
  หัวข้อถังขยะที่มีความคิดเห็น WordPress
  • หากจะลบความคิดเห็นใดเป็นพิเศษ ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่หน้าความคิดเห็นเหล่านั้น เลือกเมนู การดำเนินการเป็นกลุ่ม แล้วเลือก ลบถาวร จากนั้นเลือก นำไปใช้
  • หากจะลบความคิดเห็นทั้งหมดออกจาก ถังขยะ ให้เลือก ล้างถังขยะ

ความคิดเห็นที่เลือกจะถูกลบออกจากเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม