Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

เพิ่มบัญชี Microsoft 365 ของคุณใน Apple Mail บน Mac


ขั้นตอนที่ 3 ในการตั้งค่าบัญชี Microsoft 365

เพิ่มบัญชี Microsoft 365 ของคุณในแอป Apple Mail จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจากเครื่อง Mac ของคุณได้

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุด “วิธีใช้งาน” สำหรับ การตั้งค่าอีเมล


 1. เปิด Apple Mail
  แอปเมล ซองจดหมายสีขาวพื้นหลังสีน้ำเงิน
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือก Mail (เมล) แล้วเลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)
  เพิ่มบัญชีในเมนู Mail
 3. เลือก Exchange และจากนั้นเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  เลือก Exchange และ Continue (ดำเนินการต่อ)
 4. ป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)
  ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และเลือก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)
 5. เลือก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)
  ลงชื่อเข้าใช้
 6. ป้อนรหัสผ่านอีเมลของคุณ แล้วเลือก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) คุณอาจต้องเลือกประเภทบัญชีเป็นที่ทำงานหรือโรงเรียน ไม่ใช่ส่วนตัว เพื่อดำเนินการต่อ
  ป้อนรหัสผ่านและเลือกลงชื่อเข้าใช้
 7. หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA), ให้ยืนยันบัญชีของคุณหรือติดตั้งแอปตัวรับรองความถูกต้อง
 8. คุณอาจได้รับคำขอให้มอบสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณเอง ให้เลือก Accept (ยอมรับ)
 9. เลือก เสร็จสิ้น คุณสามารถกลับมาแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
  เลือกการตั้งค่าแอปและเสร็จสิ้น

ตอนนี้อีเมล Microsoft 365 ของคุณก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยใน Apple Mail แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม