Certyfikaty SSL Pomoc

Exchange Server 2016: Instalacja certyfikatu


To nie jest właściwy typ serwera? Wróć do listy instrukcji instalacji.

Gdy zażądasz certyfikatu, używając naszej aplikacji online, i będzie on gotowy do instalacji, trzeba będzie pobrać dostarczone przez nas pliki.

Najpierw trzeba zainstalować certyfikat pośredniczący na serwerze Microsoft® Exchange Server 2016. Możesz także pobrać certyfikat pośredniczący z repozytorium.

Następnie, aby zainstalować główny certyfikat SSL, trzeba będzie zakończyć oczekujące żądanie, zaimportować plik certyfikatu i wybrać usługi, do których będzie stosowany certyfikat.

Aby zainstalować certyfikat pośredniczący na serwerze Microsoft Exchange Server 2016

 1. Kliknij przycisk Start a następnie Run... (Uruchom...).
 2. Wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno programu Microsoft Management Console (Console1) (Konsola1).
 3. W oknie Console1 (Konsola1) kliknij menu File (Plik), a następnie wybierz polecenie Add/Remove Snap-in (Dodaj/usuń przystawkę).
 4. W oknie Add or Remove Snap-ins (Dodawanie lub usuwanie przystawek) wybierz pozycję Certificates (Certyfikaty), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).
 5. W oknie Computer Account (Konto komputera) wybierz opcję Computer Account (Konto komputera), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. W oknie Select Computer (Wybieranie komputera) wybierz opcję Local Computer (Komputer lokalny), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 7. W oknie Add or Remove Snap-ins (Dodawanie lub usuwanie przystawek) kliknij przycisk OK.
 8. W oknie Console1 (Konsola1) kliknij przycisk ze znakiem „+”, aby rozwinąć zawartość folderu Certificates (Local Computer) (Certyfikaty (Komputer lokalny)) po lewej stronie.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Intermediate Certification Authorities (Pośrednie urzędy certyfikacji), umieść wskaźnik myszy na pozycji All Tasks (Wszystkie zadania), a następnie kliknij polecenie Import (Importuj).
 10. W oknie Certificate Import Wizard (Kreator importu certyfikatów) kliknij przycisk Next (Dalej).
 11. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć plik certyfikatu pośredniczącego.
 12. W oknie Open (Otwórz) zmień filtr rozszerzenia pliku na PKCS #7 Certificates (*.spc;*.p7b) (Certyfikaty PKCS #7 (*.spc;*.p7b)), wybierz plik *_iis_intermediates.p7b, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz).
 13. W oknie Certificate Import Wizard (Kreator importu certyfikatów) kliknij przycisk Next (Dalej).
 14. Wybierz opcję Place all certificates in the following store (Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie), a następnie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
 15. W oknie Select Certificate Store (Wybieranie magazynu certyfikatów) wybierz pozycję Intermediate Certification Authorities (Pośrednie urzędy certyfikacji), a następnie kliknij przycisk OK.
 16. W oknie Certificate Import Wizard (Kreator importu certyfikatów) kliknij przycisk Next (Dalej).
 17. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 18. Kliknij przycisk OK.
 19. Zamknij okno Console1 (Konsola1), a następnie kliknij przycisk No (Nie), aby usunąć ustawienia konsoli.

Aby zainstalować certyfikat SSL na serwerze Microsoft Exchange Server 2016

 1. Zaloguj się w narzędziu Exchange Admin Center (Centrum administracyjne programu Exchange).
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Servers (Serwery), a następnie kliknij element Certificates (Certyfikaty).
 3. Wybierz swój certyfikat (jego status to Pending request (Żądanie oczekujące)), po czym kliknij przycisk Complete (Zakończ).
 4. W polu File to import from (Import z pliku), wpisz podaną przez nas ścieżkę pliku certyfikatu (np. \\serwer\folder\ciekawyprzyklad.crt), po czym kliknij przycisk OK. Program Exchange zainstaluje certyfikat.
 5. W sekcji Certificates (Certyfikaty) ponownie wybierz swój certyfikat (teraz jego status to Valid (Ważny)), po czym kliknij przycisk Edit(Edytuj) (z ikoną ołówka).
 6. Kliknij opcję Services (Usługi), wybierz usługi, do których ma zostać zastosowany certyfikat (SMTP, UM, router połączeń UM, IMAP, POP i/lub IIS), po czym kliknij przycisk OK. Twój certyfikat jest teraz gotowy do użycia na serwerze Microsoft Exchange 2016.

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.