Skip to main content
Help Center
The GoDaddy Community will undergo maintenance starting on Tuesday, August 3rd at 3pm PST / 6pm EST. Learn more
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wordpress security - plugin

Xin chào, tôi mới bắt đầu. Tôi không biết gì về plugin. Làm thế nào để tin tưởng vào phần mềm cho trang web: https://ingiacucre.net/ . Thank you

In Offset Giá Rẻ
1 REPLY 1
Zulfiqar
Resolver VI

Chào dauchanviet,

Tôi hy vọng bạn khỏe. Vui lòng không bao giờ cài đặt các plugin không cần thiết trong trang web WordPress của bạn. Chúng có thể tạo ra bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề. Quá nhiều plugin gây ảnh hưởng xấu đến trang web của bạn và nó không tốt cho việc tối ưu hóa trang web tốt hơn.

Zulfiqar Anees | Founder/CEO at FastTech Media, TechMag, TechKnowable, and ZulWeb | GoDaddy Pro.