GoDaddy Trợ giúp

Chỉnh sửa giao diện WordPress bằng FTP

Cần thực hiện: Trước khi thay đổi bất kỳ điều gì cho giao diện WordPress, hãy tạo một giao diện phụ, cài đặt rồi kích hoạt giao diện đó. Nếu bạn không có giao diện phụ thì mỗi lần giao diện cập nhật, mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ bị hoàn tác.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi tùy chỉnh đối với CSS của giao diện WordPress thông qua FTP. Dưới đây là cách thực hiện.

  1. Kết nối với dịch vụ hosting bằng FTP trên Dịch vụ hosting Linux (có cPanel) hoặc Managed WordPress.
  2. Truy cập thư mục /wp-content/themes.
  3. Mở thư mục có chứa giao diện phụ của bạn.
  4. Định vị và chỉnh sửa tập tin style.css.
  5. Lưu các thay đổi và tải lên tập tin.

Xem thêm thông tin