Thỏa thuận pháp lý và chính sách của GoDaddy

Trang này chứa liên kết đến các chính sách hiện hành của công ty cũng như những thỏa thuận về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp qua GoDaddy. Để xem bất cứ văn bản nào được trình bày trên trang này, nhấp vào thỏa thuận/chính sách đó.