Bằng sáng chế của GoDaddy

Sửa đổi lần gần đây nhất: 11/29/2018

Có thể áp dụng một hoặc nhiều bằng sáng chế thuộc quyền sở hữu của hoặc được cấp phép bởi GoDaddy sau đây cho Trang này và cho các tính năng cũng như dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang này.

Thông báo bằng sáng chế

Miền

Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 6,980,990; 7,130,878; 7,305,394; 7,627,633; 7,814,141; 7,870,213; 7,870,214; 7,930,383; 7,937,446; 7,996,457; 8,489,746; 8,706,728; 8,751,685; 8,775,675; 9,002,926; 9,058,393; 9,245,136 ; 9,275,040; 9,311,423; 9,330,168; 9,451,050;9,613,374; D762,699; 9,684,918; 9,667,618; D770,497; D763,290; D781,891; 9,894,136; 9,990,432; 9,866,526; 9,865,011; 9,892,189; 9,929,859; 9,847,874 ; 9,846,782 và 9,929,995.

Dịch vụ lưu trữ & Máy chủ

Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 7,752,313; 7,774,460; 7,840,637; 7,904,345; 8,601,098; 9,087,356; 9,378,100; 9,438,493; 9,501,211; 9,565,271; 9,659,106; 9,858,593; và 9,847,998.

Thương mại điện tử

Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 7,680,901; 8,086,684; 8,103,761; 8,356,090 và 8,560,665.

Gói đại lý

Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 7,500,182; 7,500,183; 7,644,117; 7,877,432; và 8,171,070.

SSL & Bảo mật

Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 7,702,902; 7,707,404; 8,086,848; 8,103,761; 8,117,439; 8,615,653; 9,141,789; 9,479,532 và 9,871,791.