Bằng sáng chế của GoDaddy

Bằng sáng chế của GoDaddy

Thông báo về bằng sáng chế

Sửa đổi lần gần đây nhất: 29/11/2018

Một hoặc nhiều bằng sáng chế sau đây thuộc quyền sở hữu của hoặc được cấp phép bởi GoDaddy có thể áp dụng cho Trang này và cho các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang này.

icn-product-catalog-domain-88px-03
Miền
  • Số bằng sáng chế tại Hoa Kỳ 6,980,990; 7,130,878; 7,305,394; 7,627,633; 7,814,141; 7,870,213; 7,870,214; 7,930,383; 7,937,446; 7,996,457; 8,489,746; 8,706,728; 8,751,685; 8,775,675; 9,002,926; 9,058,393; 9,245,136 ; 9,275,040; 9,311,423; 9,330,168; 9,451,050;9,613,374; D762,699; 9,684,918; 9,667,618; D770,497; D763,290; D781,891; 9,894,136; 9,990,432; 9,866,526; 9,865,011; 9,892,189; 9,929,859; 9,847,874 ; 9,846,782 và 9,929,995.
icn-hosting-products-dedicated-servers-03
Dịch vụ lưu trữ & Máy chủ
  • Số bằng sáng chế tại Hoa Kỳ 7,752,313; 7,774,460; 7,840,637; 7,904,345; 8,601,098; 9,087,356; 9,378,100; 9,438,493; 9,501,211; 9,565,271; 9,659,106; 9,858,593; và 9,847,998.
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
Thương mại điện tử
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,680,901; 8,086,684; 8,103,761; 8,356,090 và 8,560,665.
icn-voice-lp-set-up-features-03
Gói đại lý
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,500,182; 7,500,183; 7,644,117; 7,877,432 và 8,171,070.
icn-ssl-certificates-88x88
SSL & bảo mật
  • Số bằng sáng chế tại Hoa Kỳ 7,702,902; 7,707,404; 8,086,848; 8,103,761; 8,117,439; 8,615,653; 9,141,789; 9,479,532 và 9,871,791.
feature-godaddy-patents-legal-info