Tìm kiếm về miền trên WHOIS

Tìm chủ sở hữu website.

Bạn muốn một miền đã có người mua? Dịch vụ môi giới miền của chúng tôi có thể giúp bạn sở hữu miền.

Ai cũng tin tưởng GoDaddy.

Là công ty dẫn đầu toàn cầu về miền, chúng tôi có hơn 100 nhà môi giới miền với Hơn 84 triệu miền được quản lý, cùng quan hệ đối tác với các nhà đăng ký miền hàng đầu.