Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận SSL có ký tự đại diện là gì?

Chứng nhận SSL có ký tự đại diện bảo mật an toàn URL của website và số lượng không hạn chế các tên miền phụ. Ví dụ, một chứng nhận có ký tự đại diện có thể bảo mật cho www.coolexample.com, blog.coolexample.com, và store.coolexample.com.

Các chứng nhận có ký tự đại diện bảo mật cho tên chung và tất cả các tên miền phụ ở cấp độ bạn chỉ định khi bạn gửi yêu cầu của bạn. Chỉ cần thêm dấu sao (*) vào trường tên miền phụ bên trái của tên chung.

Ví dụ

Nếu bạn yêu cầu chứng nhận của bạn cho *.coolexample.com, bạn có thể bảo mật cho:

  • coolexample.com
  • www.coolexample.com
  • photos.coolexample.com
  • blog.coolexample.com

Nếu bạn yêu cầu chứng nhận của bạn cho *.www.coolexample.com,bạn có thể bảo mật cho:

  • www.coolexample.com
  • mail.www.coolexample.com
  • photos.www.coolexample.com
  • blog.www.coolexample.com

Các chứng nhận có ký tự đại diện bảo mật cho các trang web giống như các chứng nhận SSL thông thường, và yêu cầu được xử lý bằng cách sử dụng các phương pháp xác nhận tương tự. Tuy nhiên, một số máy chủ Web có thể yêu cầu địa chỉ IP duy nhất cho mỗi tên miền phụ trên chứng nhận ký tự đại diện.

Bước tiếp theo