Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Khôi phục tài khoản người dùng Professional Email

Khi một người dùng bị xóa gần đây, bạn có thể khôi phục họ. Chỉ có thể khôi phục người dùng về cùng một gói hoặc gói cao hơn và vào cùng một tài khoản GoDaddy. Mọi bí danh liên kết với người dùng cũng sẽ được khôi phục.

 1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Bên cạnh Người dùng , chọn Khôi phục người dùng đã xóa . Bạn sẽ được đưa đến trang Khôi phục người dùng đã xóa với danh sách người dùng có thể khôi phục.
  Nút Khôi phục người dùng đã xóa được tô sáng.
 3. Bên cạnh người dùng bạn muốn khôi phục, chọn Khôi phục .
 4. Tùy thuộc vào việc bạn có loại tài khoản đủ điều kiện để sử dụng để khôi phục người dùng hay không, bạn sẽ cần chọn một gói hoặc mua một gói mới:
  • Nếu bạn có tài khoản đủ điều kiện, hãy chọn Loại tài khoản và / hoặc Ngày hết hạn .
   Trường Ngày hết hạn được đánh dấu làm ví dụ.
  • Nếu không, trong Mua ngay , hãy chọn Hoàn tất mua . Sau khi mua tài khoản mới, bạn sẽ có thể khôi phục người dùng.
 5. Để khôi phục người dùng bằng mật khẩu tạm thời, hãy bật công tắc Mật khẩu . Hoặc, để tạo mật khẩu của riêng bạn, hãy tắt bật / tắt Mật khẩu , rồi nhập mật khẩu.
  Nút chuyển đổi Mật khẩu được tô sáng.
 6. Chọn Khôi phục người dùng . Bạn sẽ thấy xác nhận rằng người dùng đang được thiết lập và khôi phục.

Có thể mất đến một ngày để chúng tôi khôi phục người dùng. Khi người dùng đã sẵn sàng sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho địa chỉ email được liệt kê bên dưới Gửi thông tin tài khoản đến .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin