Websites + Marketing Trợ giúp

Sao lưu website của tôi

Trang của bạn sẽ tự động lưu trong quá trình thiết lập và tạo bản sao lưu sau những thay đổi lớn như thay đổi chủ đề, xóa phần hoặc cài đặt lại trang. Dẫu vậy, có thể bạn cũng muốn tạo thủ công bản sao lưu.

Lưu ý: Sao lưu website của bạn chỉ sao lưu các phần, văn bản và cài đặt trong trang của bạn. Bản sao lưu này không bao gồm các phần khác trong tài khoản của bạn, chẳng hạn như blog, email tiếp thị, sản phẩm, cuộc hẹn hoặc hình ảnh.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn để mở trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Chọn Cài đặt.
  5. Chọn Lịch sử của trang.
  6. Chọn Tạo bản sao lưu.

Xem thêm thông tin

  • Sau khi tạo bản sao lưu, bạn có thể đổi tên, xóa hoặc phục hồi bất cứ lúc nào.