Chứng nhận SSL Trợ giúp

Sử dụng Dịch vụ cài đặt SSL

Dịch vụ thiết lập SSL là dịch vụ thiết lập một lần. Nó lý tưởng cho những khách hàng có chứng nhận SSL hiện tại cần trợ giúp cài đặt và loại bỏ cảnh báo trình duyệt nhưng không muốn hoặc cần quản lý chứng nhận liên tục.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Cài đặt bên cạnh Dịch vụ cài đặt SSL mà bạn đang kích hoạt.
 3. Trên trang tiếp theo xuất hiện, bên cạnh tiêu đề cho biết bạn có bao nhiêu gói Dịch vụ cài đặt SSL, hãy chọn Thiết lập .
 4. Chọn Lưu trữ nội bộ hoặc Lưu trữ bên ngoài để cho biết trang của bạn được lưu trữ tại GoDaddy hay tại dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba.
 5. Chọn tùy chọn mô tả tình huống của bạn:
  • Chứng nhận đã được cài đặt : Chọn tùy chọn này khi chứng nhận SSL của bạn được cài đặt cho dịch vụ lưu trữ nhưng bạn thấy lỗi SSL, cảnh báo nội dung hỗn hợp hoặc trang không chuyển hướng đến HTTPS.
  • Chứng nhận được tích hợp vào dịch vụ lưu trữ : Chọn tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng gói Managed WordPress hoặc nếu bạn đang sử dụng cPanel AutoSSL (Cao cấp trở lên).
  • Chứng nhận sẽ được chọn từ các sản phẩm SSL đủ điều kiện : Chọn tùy chọn này nếu bạn có SSL chưa được cài đặt vào dịch vụ lưu trữ, chưa được thiết lập hoặc ở trên một miền và bạn muốn khóa lại cho miền khác.
 6. Bên dưới Chọn sản phẩm lưu trữ của bạn , chọn sản phẩm lưu trữ bạn muốn, rồi chọn Tiếp theo .
 7. Nhập tên miền cho chứng nhận, rồi chọn Tiếp theo .
 8. Đồng ý với các điều khoản xuất hiện bằng cách chọn các hộp kiểm thích hợp, và sau đó chọn Kích hoạt .
Lưu ý : Bằng cách chọn từng hộp kiểm có sẵn, bạn cho phép GoDaddy thay mặt bạn thực hiện các sửa đổi đối với trang, yêu cầu chứng nhận SSL và đồng ý với Thỏa thuận người đăng ký SSL và Thỏa thuận dịch vụ chứng nhận.

Chọn Kích hoạt sẽ thêm một vé vào hàng đợi mua vé, cho phép chúng tôi theo dõi và hoàn tất việc cài đặt SSL cho bạn.

Xem thêm thông tin