Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tạo miền bổ sung hoặc tên miền phụ trong dịch vụ lưu trữ Linux

Các miền bổ sung và miền phụ cho phép bạn lưu trữ nhiều website trên một tài khoản cPanel. Kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2023, tất cả các gói Dịch vụ lưu trữ Linux (trừ Tiết kiệm) đều có thể sử dụng các miền bổ sung.

Lưu ý: Nếu muốn hiển thị nội dung của miền chính nhưng với tên miền hoặc URL khác thì bạn sẽ cần thêm Miền bí danh.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Lưu trữ web , rồi chọn Quản lý cho gói Dịch vụ lưu trữ Linux mong muốn của bạn.
  nhấp vào quản lý
 3. Vui lòng chọn Quản trị cPanel.
 4. Chọn Miền.
 5. Chọn Tạo một miền mới.
 6. Nhập tên miền bổ sung của bạn (ví dụ:, coolexample.com) hay miền phụ (ví dụ, shop.coolexample.com).
 7. Bỏ chọn hộp kiểm Chia sẻ gốc tài liệu. Nếu bạn muốn có gốc tài liệu tùy chỉnh, hãy thay thế đường dẫn mặc định bằng đường dẫn bạn muốn.
  miền bổ sung
 8. Chọn Gửi .

Một thông báo thành công sẽ xác nhận miền của bạn đã được thêm vào.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin