Websites + Marketing Trợ giúp

Thông tin & hướng dẫn: GoDaddy Poynt Smart Terminal V3.0

Xem lại hướng dẫn cài đặt, thông tin an toàn và các bài viết trợ giúp cho GoDaddy Poynt Smart Terminal V3.0 của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy số phiên bản trên nhãn dán ở mặt sau thiết bị. GoDaddy Poynt Smart Terminal này hiện chỉ khả dụng cho khách hàng của GoDaddy Payments ở Hoa Kỳ và Canada.
GoDaddy Poynt Smart Terminal V3.0
Thiết bị đầu cuối, phiên bản 3.0

Thiết bị đầu cuối thông minh đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một tiêu chuẩn cho trải nghiệm thanh toán hoàn hảo.


Hướng dẫn bắt đầu nhanh


Thông tin về an toàn và quy định

Phụ kiện

Hướng dẫn cài đặt Docking Station

Bạn không mua qua GoDaddy? Chúng tôi vẫn hỗ trợ bạn. Xem trợ giúp người bán bên thứ ba .