Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu dữ liệu cá nhân được thu thập cho chứng nhận SSL của tôi

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho cư dân ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) nhằm tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Bài viết không áp dụng nếu bạn sinh sống ở ngoài EEA.

Bạn có thể yêu cầu bản sao những dữ liệu được thu thập khi chúng tôi cấp chứng nhận SSL cho bạn.

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Quản lý tất cả bên cạnh Chứng nhận SSL .
  3. Chọn Trợ giúp > Gửi yêu cầu dữ liệu .
  4. Chọn Yêu cầu dữ liệu .
  5. Một màn hình xác nhận sẽ hiển thị và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ trong vòng 72 giờ.

Thêm thông tin