Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chỉnh sửa các đơn đặt hàng

Để chỉnh sửa hoặc xem các đơn đặt hàng hiện có, hãy làm theo các bước sau:

Bắt buộc: Đặt hàng WooCommerce là một tiện ích mở rộng WooCommerce đặc biệt được bao gồm trong Dịch vụ lưu trữ Thương mại điện tử của WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Chuyển đếnĐặt hàng để quản lý các đơn đặt hàng của bạn.
  3. Chọn ID đặt hàng từ bảng điều khiển.
  4. Chỉnh sửa các chi tiết nếu cần, bao gồm Trạng thái đặt hàng.
  5. Nhấp Lưu đặt hàng để lưu thay đổi.
  6. Để xem tất cả đơn đặt hàng của bạn dưới dạng lịch, chuyển đến Đặt hàng > Lịch.

Xem thêm thông tin