Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chuyển tiếp email đến hộp thư đến Professional Email của tôi

Chuyển tiếp email từ các tài khoản khác (như Gmail, Yahoo hoặc Outlook trên web) tới (các) hộp thư đến Professional Email của bạn.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ email của bạn hỗ trợ chuyển tiếp email thì có thể sẽ có phần cài đặt hoặc tùy chọn thuộc tính để bạn thiết lập chuyển tiếp email. Nếu có, hãy chọn tùy chọn đó và chỉ định địa chỉ Professional Email làm địa chỉ bạn muốn chuyển tiếp các email của mình.

Nếu bạn không tìm thấy phần cài đặt chuyển tiếp email, hãy đề nghị nhà cung cấp dịch vụ email đó chuyển tiếp email của bạn tới địa chỉ email mới. Việc này được gọi là trung chuyển thư.

Thêm thông tin