Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tạo địa chỉ chuyển tiếp Professional Email

Tạo một địa chỉ email chuyển tiếp mới để tự động gửi email trực tiếp đến địa chỉ email bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể chuyển tiếp thư được gửi tới bộ phận bán hàng hoặc nhân sự đến các hộp thư được chỉ định.

Lưu ý: Bạn đã có email Microsoft 365? Tạo một nhóm phân phối cho cùng tính năng này.
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Chọn Chuyển tiếp ở ngoài cùng bên trái.
    Điều hướng bên trái Bảng điều khiển Email & Office với mục Chuyển tiếp được đánh dấu.
  3. Chọn Thêm chuyển tiếp.
  4. Nhập tên của địa chỉ chuyển tiếp. Tên này phải là duy nhất, khác với địa chỉ email hiện tại hoặc chuyển tiếp mà bạn đã tạo.
  5. Nhập (các) địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp đến, rồi chọn Lưu.
    Ví dụ về địa chỉ chuyển tiếp cùng với 2 địa chỉ email được liệt kê để chuyển tiếp email đến và mục Lưu đã được đánh dấu.

Địa chỉ chuyển tiếp mới sẽ hiển thị trên trang Chuyển tiếp email cùng (các) địa chỉ email được chuyển tiếp đến.

Bước có liên quan

Thêm thông tin