Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thay đổi hoặc xóa địa chỉ chuyển tiếp Professional Email

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email chuyển tiếp hiện có trong Bảng điều khiển Email & Office. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email mà địa chỉ chuyển tiếp gửi đến hoặc xóa đi để địa chỉ email đó không nhận thư chuyển tiếp nữa.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Chuyển tiếp ở ngoài cùng bên trái.
  Chọn Chuyển tiếp

Chỉnh sửa một địa chỉ email chuyển tiếp

 1. Bên cạnh địa chỉ email chuyển tiếp, mở menu menu cài đặt chuyển tiếp email, rồi chọn Chỉnh sửa.
 2. Chỉnh sửa hoặc thêm mọi địa chỉ bạn muốn chuyển tiếp email đến (dùng dấu phẩy để phân tách).
  Chỉnh sửa địa chỉ, rồi lưu
 3. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu .

Bạn sẽ thấy thông tin cập nhật trên trang Chuyển tiếp email.

Xóa địa chỉ chuyển tiếp email

 1. Bên cạnh địa chỉ email chuyển tiếp, mở menu menu cài đặt chuyển tiếp email, rồi chọn Xóa.
 2. Hãy đảm bảo bạn đang xóa đúng địa chỉ email chuyển tiếp, rồi chọn Xóa.
  Để xác nhận xóa, hãy chọn Xóa.

Quay lại trang Chuyển tiếp email để tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Các bước liên quan

Thêm thông tin