WordPress được quản lý Trợ giúp

Đăng nhập vào trang WordPress được quản lý của bạn

Bạn có thể truy cập Bảng điều khiển WordPress cho bất kỳ trang nào trong gói Managed WordPress của mình. Từ Bảng điều khiển, bạn có thể chỉnh sửa trang bất kỳ lúc nào.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
    Chọn Quản lý tất cả
  3. Đối với website bạn muốn chỉnh sửa, chọn Quản trị WP từ menu Biểu tượng menu.
    Chọn wp-admin

Thao tác này sẽ khởi chạy Bảng điều khiển WordPress, nơi bạn xây dựng và chỉnh sửa website.

Xem thêm thông tin