Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị

Khi bảo mật tài khoản Microsoft 365 bị xâm nhập, hãy đăng xuất khỏi tất cả các phiên và thiết bị.

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Dưới tên hồ sơ của bạn, chọn Đăng xuất ở mọi nơi.
    Nút đăng xuất ở mọi nơi dưới tên hồ sơ và địa chỉ email
  3. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn đăng xuất khỏi tất cả các phiên và thiết bị.
    Xác nhận bạn muốn đăng xuất khỏi tất cả các phiên
  4. Trong phần Chọn tài khoản, hãy chọn tài khoản của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng bạn đã đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị.
    Chọn tài khoản

Xem thêm thông tin