Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Đặt một Lịch thanh toán của Người đăng ký

Sau khi thêm khách hàng vào danh sách Đăng ký dịch vụ theo cách thủ công, bạn sẽ cần phải cài đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng với thanh toán lặp lại.

Yêu cầu: Đăng ký WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.

  1. Trong hộp nhập Lịch thanh toán dưới phần Thanh toán, chọn khoảng thời gian và kỳ hạn thanh toán lặp lại. Ví dụ, đối với việc thanh toán hàng quý, bạn sẽ chọn Ngày mùng 3tháng.
  2. Đối với Ngày bắt đầu, chọn ngày đầu tiên của Đăng kí dịch vụ, theo đó sẽ không thể cài đặt cho ngày trong tương lai.
  3. Tiếp theo, chọn từ lịch một ngày Kết thúc thử nghiệm, nếu áp dụng.
  4. Dưới phần Lần thanh toán tiếp theo, chọn ngày để bắt đầu chu kỳ thanh toán kế tiếp.
  5. Chọn Ngày kết thúc là ngày cuối cùng đăng kí dịch vụ còn hiệu lực.
  6. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi.

Đặt một lịch thanh toán của Đăng ký

Các bước tiếp theo

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin