Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về phiếu giảm giá và thuế

Khi sử dụng phiếu giảm giá trong WooCommerce, điều quan trọng là phải hiểu cách thức áp dụng phiếu giảm giá và tác động của chúng đến việc tính thuế trong cửa hàng của bạn.

Tính toán thuế

Thuế được tính trên cơ sở từng sản phẩm. Khi thêm phiếu giảm giá vào sản phẩm hoặc giỏ hàng, số tiền phiếu giảm giá sẽ được áp dụng cho giá sản phẩm riêng lẻ trước khi tính thuế. Điều này cho phép tách chiết khấu cho tất cả các mặt hàng trong giỏ hàng để tính thuế chính xác.

Làm tròn

Để ngăn ngừa các vấn đề làm tròn, WooCommerce sẽ không chia nhỏ các giá trị cent. Khi mức chiết khấu được chia cho nhiều mặt hàng trong giỏ hàng và mức chiết khấu không đồng đều (như mức chiết khấu cố định 10 đô la cho ba mặt hàng), thì số tiền chiết khấu còn lại sẽ được áp dụng theo mục hàng cho đến khi dùng hết. Tổng chiết khấu cuối cùng sẽ bằng số tiền phiếu giảm giá. Ví dụ: giảm giá cố định 10 đô la cho giỏ hàng áp dụng cho ba mặt hàng sẽ được chia thành 3,33 đô la, 3,33 đô la và 3,34 đô la.

Xem thêm thông tin