Chứng nhận SSL Trợ giúp

Khóa bảo mật của tôi nằm ở đâu?

Khi bạn tạo CSR để yêu cầu chứng nhận SSL, khóa bảo mật sẽ được tạo trên máy chủ cục bộ của bạn. Bạn không nên gửi khóa bảo mật của mình cho người khác (kể cả chúng tôi!), nhưng bạn sẽ cần biết vị trí của khóa để hoàn tất quá trình cài đặt chứng nhận SSL. Dưới đây là một số vị trí phổ biến để tìm khóa bảo mật trên máy chủ của bạn.

Windows/IIS

Trên máy chủ Windows, HĐH quản lý chứng nhận cho bạn trong một tập tin ẩn nhưng bạn có thể xuất tập tin .PFX chứa cả chứng nhận lẫn khóa bảo mật.

  1. Mở Bảng điều khiển Microsoft Management (MMC).
  2. Trong Gốc bảng điều khiển, hãy mở rộng Chứng nhận (Máy tính cục bộ). Bạn sẽ tìm thấy chứng nhận của mình trong thư mục Cá nhân hoặc Máy chủ web.
  3. Tìm rồi nhấp chuột phải vào chứng nhận, nhấp vào Xuất và làm theo trình hướng dẫn.

Khi đã có tập tin .pfx, bạn có thể giữ tập tin này làm bản sao lưu cho khóa hoặc dùng tập tin này để cài đặt chứng nhận trên máy chủ Windows khác. Nếu bạn tìm cách dùng chứng nhận trên một HĐH khác, bạn sẽ cần phân tách tập tin .pfx thành chứng nhận và khóa bảo mật.

Apache

Bạn có thể tìm vị trí khóa bảo mật của mình trong tập tin cấu hình Apache có tên là .httpd.conf hoặc apache2.conf. Dòng SSLCertificateKeyFile cho bạn biết đường dẫn tập tin tới khóa bảo mật của bạn.

NGINX

Đường dẫn tới khóa bảo mật được liệt kê trong tập tin lưu trữ ảo trong trang của bạn. Chuyển tới khối máy chủ cho trang của bạn (theo mặc định, khối đó nằm ở thư mục /var/www). Mở tập tin cấu hình cho trang của bạn và tìm kiếm ssl_certificate_key cho biết đường dẫn tới khóa bảo mật.

Xem thêm thông tin

  • Bạn vẫn không tìm thấy khóa bảo mật? Hãy thử tìm kiếm tập tin ".key" hoặc làm theo các bước cài đặt cho loại máy chủ của bạn. Các bước cài đặt sẽ bao gồm vị trí khóa bảo mật.
  • Nếu bạn không tìm thấy khóa bảo mật hoặc trang của bạn không hỗ trợ kết nối HTTPS, bạn sẽ cần tạo khóa mới cho chứng nhận của mình, rồi lưu khóa bảo mật vào một vị trí bạn có thể tìm thấy.