Websites + Marketing Trợ giúp

Quản lý các trang website riêng tư

Khi bạn tạo trang web riêng tư, chỉ khách hàng được mời hoặc thành viên mới nhìn thấy trang web này. Các ví dụ có thể kể đến như danh sách giá nội bộ hoặc khuyến mại cho một số đối tượng.

Quản lý các trang riêng tư gồm hai phần: cài đặt trang và thành viên.

Quản lý cài đặt trang

Bắt đầu bằng việc thêm trang riêng tư hoặc thay đổi cài đặt trang của một trang đã tồn tại để đặt trang đó thành riêng tư. (Đây cũng là cách bạn thay đổi một trang riêng tư thành hiển thị công khai.)

Quản lý thành viên

Một nửa còn lại của các trang riêng tư là khả năng chỉ cấp quyền cho một số người.

Trước tiên, hãy bật các tài khoản thành viên. Từ Bảng điều khiển, hãy đi đến phần Khách hàng, rồi chọn Cài đặt. Bật nút Tài khoản thành viên để khách hàng có thể tạo tài khoản. Từ đó, bạn có thể chỉ định để bất cứ ai cũng có thể tạo tài khoản hoặc chỉ những người bạn chỉ định mới có quyền truy cập.
chọn Thêm trong bảng điều khiển Trang & Điều hướng

Sau đó thêm thành viên lần lượt hoặc bằng cách nhập nhiều email hay nhập danh sách. Nếu đã có thành viên, bạn cũng có thể thay đổi hoặc xóa thành viên.

Thông tin thêm