Websites + Marketing Trợ giúp

Thay đổi thông tin liên hệ cho các thành viên website

Trong phần thành viên của Websites + Marketing, bạn có thể thay đổi tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc các chi tiết khác cho bất kỳ thành viên nào trong trang. Đây cũng là nơi bạn có thành viên và cho họ thành khách hàng hay người đăng ký.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Từ Bảng điều khiển, chọn Kết nối, rồi Thành viên.
  4. Vui lòng chọn tên người bạn muốn mở trang thành viên của họ.
  5. Vui lòng chọn lại tên người đó để chỉnh sửa hồ sơ của họ. Hay chọn biểu tượng ba chấm ngang rồi chọn Chỉnh sửa hồ sơ.
  6. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, vui lòng chọn Lưu.
  7. Vui lòng chọnKết nối để trở lại danh sách của bạn.

Xem thêm thông tin