WordPress được quản lý Trợ giúp

Tại sao cần sử dụng tên miền tạm thời với WordPress được quản lý?

Lưu ý: Trong khi sử dụng miền tạm thời, bạn sẽ gặp sự cố gửi thư do không có bản ghi Khung Chính sách Người gửi (SPF) nào được đặt trong DNS. Khi thực hiện bất kỳ hình thức kiểm tra thư nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên miền thực có bản ghi SPF thích hợp.

Khi thiết lập trang Managed WordPress, bạn có thể sử dụng tên miền tạm thời. Việc này cho phép bạn xem và thao tác trên các trang mà không cần thay đổi cài đặt DNS cho tên miền. Nói cách khác, bạn có thể duy trì hoạt động của trang hiện tại trong khi thao tác trên trang mới.

Tên miền tạm thời là cần thiết cho quá trình WordPress xử lý các liên kết nội bộ và cấu trúc tập tin — WordPress sử dụng các đường dẫn tuyệt đối thay vì đường dẫn tương đối. Nghĩa là thay vì sử dụng các liên kết tương đối tới miền bạn tải, như sau:

a href="/directory/file.extension" />link text/a>

...WordPress sử dụng các liên kết tuyệt đối tham chiếu đến một tên miền cụ thể, như sau:

a href="http://coolexample.com/directory/file.extension">link text/a>

Nếu tên miền trong liên kết tuyệt đối không trỏ đến tài khoản bạn muốn, tên miền không thể tìm được tài nguyên tại URL dự kiến. Như vậy, khi tìm cách tải tập tin bằng đường dẫn do WordPress tạo, là những đường dẫn tuyệt đối và sử dụng chính tên miền đó, tên miền sẽ không thể tìm thấy chúng vì miền trỏ đến nơi khác. Về bản chất, làm như vậy sẽ phá vỡ trang web.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng tên miền tạm thời, chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để xây dựng hoặc xem trước các trang web của mình mà không cần thay đổi cài đặt DNS của tên miền. WordPress cho rằng tên miền tạm thời là tên miền chúng ta sẽ sử dụng, nên các đường dẫn tuyệt đối WordPress tạo ra có thể truy cập từ web và tải lên các tài nguyên thích hợp để trang hoạt động được.

Bạn sẽ biết tên miền tạm thời đang được dùng vì chúng tôi liên tục hiển thị thông báo trong bảng Quản trị WP cho bạn biết:
Chọn liên kết thêm miền của bạn

Các bước liên quan

  • Sau khi bạn đã sẵn sàng di chuyển DNS, hãy thay đổi miền và chúng tôi sẽ lo mọi thứ để đảm bảo trang của bạn hoạt động được.
  • Nếu miền của bạn được đăng ký ở nơi khác, bạn sẽ cần biết địa chỉ IP cần sử dụng khi cập nhật DNS cho miền.