Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Tạo một sản phẩm đăng ký đơn giản để thanh toán định kỳ

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một sản phẩm đăng ký đơn giản bằng trình cắm Đăng ký WooCommerce. Bạn nên sử dụng sản phẩm đăng ký nếu đang bán sản phẩm có tính phí định kỳ.

Bắt buộc: Đăng ký WooCommerce là một tiện ích mở rộng WooCommerce Đặc biệt được kèm theo trong Dịch vụ Lưu trữ Thương mại điện tử của WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Vui lòng nhấp vào Sản phẩm> Thêm mới.
  3. Vui lòng tìm ô "Dữ liệu sản phẩm", nhấp vào menu thả xuống và chọn Đăng ký Đơn giản.
  4. Chuyển đến "Chung", cung cấp giá đăng ký và chỉ định tần suất tính phí định kỳ
  5. Vui lòng nhấp vào Xuất bản để hiển thị sản phẩm trên trang trực tiếp của bạn!

Xem thêm thông tin