GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi đầu trang trong WordPress

Bạn có thể thực hiện các thay đổi theo cách thủ công đối với mã PHP trong đầu trang của trang WordPress. Tính năng này sẽ cho phép bạn thay đổi nhiều hơn chứ không chỉ là văn bản hiển thị ở phía đầu trang của bạn.

  1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, hãy thêm giao diện phụ.
  2. Kết nối với trang của bạn với FTP hoặc Trình quản lý tập tin.
  3. Điều hướng tới thư mục wp-content/themes.
  4. Mở thư mục chứa giao diện bạn muốn làm việc.
  5. Định vị tập tin header.php.
  6. Sao chép tập tin tới thư mục giao diện phụ phù hợp.
  7. Chỉnh sửa và cập nhật tập tin header.php trong thư mục giao diện phụ.

Các thay đổi đã thực hiện đối với tập tin header.php nằm trong thư mục giao diện phụ sẽ được ưu tiên ngay trước header.php ban đầu.

Xem thêm thông tin