WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu SFTP/SSH của tôi

Hãy làm theo các bước sau để thay đổi tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Với trang bạn muốn sử dụng, chọn Cài đặt từ biểu tượng menu menu.

  Chọn cài đặt
 4. Trong phần Trang sản xuất, tìm thông tin đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Xem hoặc thay đổi.
  Chọn thay đổi để xem thông tin sftp
 5. Sao chép Tên máy chủ lưu trữ để sử dụng trong ứng dụng FTP của bạn, rồi chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
 6. Chọn nút chuyển đổi để bật SSH.
 7. Chọn lại Tạo thông tin đăng nhập mới.

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tên người dùng và mật khẩu SFTP hiện tại của bạn.

 8. Sao chép Tên người dùngMật khẩu mới để sử dụng trong ứng dụng FTP, rồi chọn Đóng.

Tên người dùng và mật khẩu SSH/SFTP của bạn đã được cập nhật!

Các bước tiếp theo