Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm nhân viên vào Cuộc hẹn trực tuyến

Nếu bạn có người trợ giúp, chẳng hạn như nhân viên hoặc trợ lý, bạn sẽ muốn khách hàng có thể đặt cuộc hẹn với họ cũng như với bạn.

Lưu ý: Bạn có thêm tối đa 10 nhân viên để cùng lúc cung cấp các dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, không thể đặt một nhân viên làm nhiều dịch vụ cùng lúc.

Xem qua trang gói và giá cả để xem Cuộc hẹn trực tuyến có dành cho ngôn ngữ và quốc gia của bạn hay không.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Từ Bảng điều khiển, chọn Cuộc hẹn, rồi chọn Nhân viên.
  4. Chọn Thêm nhân viên.
  5. Nhập thông tin của nhân viên. Khi hoàn tất, bạn vui lòng chọn Lưu.
  6. Giờ khi bạn thêm hay chỉnh sửa dịch vụ dịch vụ Cuộc hẹn Trực tuyến, bạn có thể chọn nhân viên của mình.

Xem thêm thông tin