Websites + Marketing Trợ giúp

Tôi có thể bán những mặt hàng nào trên trang của mình?

Dưới đây là các giới hạn cho những mặt hàng bạn có thể bán trên Cửa hàng trực tuyến:

  • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm được đăng bán trên Cửa hàng trên web của bạn đều tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Mọi mặt hàng GoDaddy xác định là không được phép kinh doanh hoặc thuộc một hay nhiều danh mục sau sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Việc vi phạm Chính sách này cũng có thể dẫn đến một loạt các hành động khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: giới hạn về đặc quyền tài khoản, treo tài khoản, hủy tài khoản và/hoặc mất phí cho các danh mục bị hủy. Nếu bạn dùng Stripe trên trang để thu tiền thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ, xem Danh sách ngành, nghề cấm kinh doanh của Stripe.

Xem thêm thông tin