WordPress được quản lý Trợ giúp

Tối ưu hóa bảng trong MySQL

Nếu trang của bạn có vẻ chậm, hãy thử tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của trang để loại bỏ khoảng trống trong dữ liệu (còn được gọi là ẩn). Điều này có thể giúp khôi phục tốc độ nếu cơ sở dữ liệu bị lỗi, nhưng không khắc phục được tập lệnh ban đầu bị ẩn.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Mở my phpMyAdmin.
  3. Bên dưới danh sách bảng biểu, vui lòng chọn Kiểm tra tất cả các bảng ẩn.
  4. Từ danh sách, hãy chọn Bảng tối ưu hóa.

Xem thêm thông tin

  • Tìm thêm thông tin về cách tối ưu hóa các bảng tại mysql.com.