WordPress được quản lý Trợ giúp

Vui lòng mở phpMyAdmin

Bạn có thể mở phpMyAdmin để chỉnh sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu cho một trang Managed WordPress bất kỳ. Cách này rất hữu ích nếu bạn muốn thực hiện nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu thủ công hay thay đổi các giá trị riêng lẻ trong cơ sở dữ liệu.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Đối với website bạn muốn quản lý, chọn Cài đặt ở menu biểu tượng menu.

  Chọn cài đặt
 4. Trong Trang sản xuất , chọn Hiển thị thêm .
  Chọn hiển thị thêm
 5. Bên cạnh Chi tiết cơ sở dữ liệu, chọn Mở phpMyAdmin.
  Chọn mở phpmyadmin

Xem thêm thông tin