GoDaddy Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Bạn có thể xuất cơ sở dữ liệu MySQL của mình để nhập vào một máy chủ cơ sở dữ liệu khác hoặc lưu trữ cục bộ dưới dạng bản sao lưu. Vui lòng làm theo các bước sau để xuất cơ sở dữ liệu MySQL thành tập tin và tải xuống máy tính của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang làm việc với cơ sở dữ liệu lớn hoặc cơ sở dữ liệu có nhiều bản ghi trong bảng, bạn sẽ cần sử dụng Secure Socket Shell (SSH) để xuất cơ sở dữ liệu MySQL.

  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trên trang chủ phpMyAdmin, từ menu bên trái, vui lòng chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
    chọn cơ sở dữ liệu MySQL để xuất
  3. Từ các thẻ ở đầu trang, vui lòng chọn Xuất.
    chọn thẻ xuất
  4. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn thay đổi một số cài đặt nâng cao, trong phần Phương thức xuất, chọn Tùy chỉnh - hiển thị mọi tùy chọn áp dụng. Nếu không, hãy để theo mặc định Nhanh - chỉ hiển thị các tùy chọn tối thiểu.
  5. Trong phần Định dạng, đảm bảo bạn đã chọn SQL.
  6. Chọn Xuất .

Bạn đã xuất thành công cơ sở dữ liệu MySQL sang máy tính.

Xem thêm thông tin