GoDaddy Trợ giúp

Nhập tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL

Nếu bạn đã sao lưu (hoặc xuất) một cơ sở dữ liệu dưới dạng tập tin SQL thì bạn có thể nhập tập tin đó vào một trong các cơ sở dữ liệu MySQL của tài khoản lưu trữ thông qua phpMyAdmin.

Lưu ý: Nếu cơ sở dữ liệu của bạn quá lớn hoặc có nhiều bảng, bạn sẽ cần nhập thông qua SSH.
 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
 2. Trong menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.
  chọn cơ sở dữ liệu để nhập
  Lưu ý: Nếu chỉ nhìn thấy information_schema, bạn nên tạo một cơ sở dữ liệu trong tài khoản lưu trữ Linux hoặc Windows.
 3. Từ menu trên cùng, chọn Nhập.
  tab nhập trong phpMyAdmin
 4. Chọn Chọn tập tin.
 5. Tìm và chọn tập tin bạn muốn nhập, rồi chọn Mở.
 6. Ở cuối trang này, chọn Nhập.

Có thể mất vài phút để hoàn tất quá trình nhập và cập nhật cơ sở dữ liệu được chỉ định trong tập tin SQL của bạn.

Xem thêm thông tin