Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Sao chép tập tin sang trang của tôi
Tìm hiểu về FTP và cách tải các tập tin website của bạn
Xuất bản website của tôi
Xem trước và xuất bản từ các công cụ xây dựng website