GoDaddy Trợ giúp

Xem trước website bằng tập tin máy chủ

Đôi khi bạn cần xem trước các tập tin website của mình trên tài khoản dịch vụ lưu trữ rồi mới có thể trỏ miền tới tài khoản lưu trữ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mục nhập vào tập tin máy chủ trên máy tính cục bộ của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không ủng hộ việc sửa đổi tập tin hệ thống, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc đó.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần trình soạn thảo văn bản của bên thứ ba, như NotePad++, để thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào. Bạn không nên chỉnh sửa tập tin này trực tiếp trong ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
 1. Bắt đầu bằng cách tìm vị trí tập tin máy chủ lưu trữ:
  HĐHvị trí tập tin máy chủ lưu trữ
  Windows (10, 8, 7, XP, v.v.)c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
  Macintosh OS X/private/etc/hosts
  Linux/etc/hosts
 2. Bây giờ, bạn hãy thêm một mục nhập vào tập tin máy chủ lưu trữ cho miền và tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn theo định dạng sau:

  [địa chỉ IP tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn] [tên miền của bạn] [tên miền của bạn với www]

  Ví dụ:

  12.0.0.1   coolexample.com   www.coolexample.com
 3. Lưu thay đổi đối với tập tin máy chủ và chuyển đến tên miền của bạn bằng trình duyệt bạn thường dùng. Tập tin website trên tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn sẽ được tải, cho phép bạn xem trước website của mình.
Cảnh báo: Sau khi bạn xem trước website của mình xong và trỏ tên miền đến tài khoản lưu trữ của bạn, hãy nhớ xóa mục nhập khỏi tập tin máy chủ lưu trữ của bạn. Nếu bạn không xóa mục nhập và thay đổi gói hoặc máy chủ trong tương lai, bạn sẽ không thể xem trang của mình.

Thông tin thêm

Nếu bạn không biết địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ nhưng bạn biết mình đang sở hữu loại dịch vụ lưu trữ nào, bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng các liên kết dưới đây: