GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi cài đặt PHP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ

Nếu cài đặt PHP mặc định cho tài khoản dịch vụ lưu trữ không đáp ứng các yêu cầu của website hoặc ứng dụng của bạn, hãy làm theo các bước sau để thay đổi cài đặt PHP.

Lưu ý: Tất cả các nền tảng lưu trữ được chia sẻ của chúng tôi đều dùng tập tin .user.ini cho các chỉ thị PHP. Không phải mọi giá trị cài đặt INI đều có thể thay đổi trong .user.ini. Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị cài đặt với các chế độ PHP_INI_PERDIRPHP_INI_USER trong danh sách chỉ thị php.ini tại PHP.net.
 1. Đọc bài viết về tập tin khởi tạo PHP.
 2. Truy cập Trình quản lý tập tin Web Hosting (cPanel) | Dịch vụ hosting Windows (Plesk) | WordPress được quản lý | VPS
 3. Tìm kiếm tập tin .user.ini trong thư mục gốc. Đó là tập tin bạn cần chỉnh sửa trong bước tiếp theo.

  Nếu bạn không tìm thấy tập tin đó trong thư mục gốc, hãy sử dụng trình soạn thảo văn bản (ví dụ: trong cPanel, sử dụng Trình quản lý tập tin) để tạo tập tin rồi lưu vào thư mục gốc. Hãy nhớ đặt tên tập tin là file .user.ini.

 4. Chỉnh sửa tập tin:

  Ví dụ:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Lưu ý: Để biết thông tin cụ thể về các cài đặt PHP này, hãy xem tài liệu về PHP cho các chỉ thị php.ini cơ bản.

 5. Sử dụng tập tin phpinfo để xác nhận các thay đổi đã hoàn tất.

Xem thêm thông tin

 • Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho WordPress, vui lòng truy cập Danh mục Hỗ trợ WP Premium của chúng tôi.

Các sản phẩm liên quan