GoDaddy Trợ giúp

Tên tập tin nào mà tập tin khởi tạo PHP của tôi cần sử dụng?

Bạn có thể cấu hình một số giá trị cài đặt PHP bằng tập tin khởi tạo PHP. Tên tập tin dùng trong quá trình khởi tạo PHP sẽ tùy thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ bạn có.

Loại tài khoản dịch vụ lưu trữTên tập tinVị trí
Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel.user.ini/public_html (mỗi một tài khoản)
Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk.user.iniGốc website (trên một website)
Managed WordPress.user.ini/html (trên một website)

Không phải mọi giá trị cài đặt INI đều có thể thay đổi trong .user.ini. Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị cài đặt với các chế độ PHP_INI_PERDIRPHP_INI_USER trong danh sách chỉ thị php.ini tại php.net.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin