GoDaddy Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu MySQL trong SSH

Bạn có thể dùng kết nối Secure Shell (SSH) thay cho phpMyAdmin để xuất tập tin sao lưu SQL cho cơ sở dữ liệu. Đây là một phương thức nâng cao, có thể hữu ích khi xuất tập tin SQL lớn và là phương thức cần thiết khi sử dụng VPS tự quản lý hoặc Máy chủ chuyên dụng vì các máy chủ này không được cài đặt phpMyAdmin.

Note: If your site is hosted on one of the Managed WordPress hosting plans, you must use WP-CLI instead of SSH.
Required: You'll need the following to complete these steps:
 1. Kết nối với tài khoản lưu trữ của tôi bằng SSH (Secure Shell).
 2. Dùng câu lệnh ls để liệt kê các tập tin và thư mục, câu lệnh cd../ để di chuyển qua các thư mục cho đến khi bạn vào được thư mục dùng để lưu tập tin sao lưu.
 3. Kết nối với MySQL bằng câu lệnh sau:
   mysqldump -h hostname -P port -u username -p database > backup.sql
  Lưu ý: Nếu dùng máy chủ là localhost, bạn nên lược bỏ đoạn –h hostname còn nếu dùng cổng thông thường (3306) thì bạn có thể lược bỏ đoạn –P port trong câu lệnh.
  • Ở câu lệnh trên, bạn nên thay:
   • hostname bằng tên máy chủ của bạn.
   • port bằng số cổng MySQL của bạn. Trừ phi có thông tin khác trong tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn, số cổng là 3306.
   • username bằng tên người dùng của bạn ở cơ sở dữ liệu này.
   • database bằng tên cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
   • backup.sql bằng tên bạn muốn dùng cho tập tin sao lưu.
 4. Chọn Enter trên bàn phím.
 5. Khi lời nhắc Nhập mật khẩu: hiện ra, hãy nhập mật khẩu cho người dùng cơ sở dữ liệu tương ứng.
  Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, mật khẩu sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thấy thông tin gì khi nhập hoặc dán mật khẩu.
 6. Chọn Enter trên bàn phím.

Your database is exported to the SQL file you named in Step 4 and is ready for you to download to your local computer.

Xem thêm thông tin