Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xem bảng điều khiển của tài khoản lưu trữ Linux của tôi

Sau đây là cách đăng nhập vào GoDaddy và truy cập vào Bảng điều khiển của tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux.

Lưu ý: Bạn đang cố truy cập WordPress? Hãy xem Đăng nhập vào WordPress. Hoặc nếu đang tìm kiếm Quản trị cPanel, bạn hãy xem qua Truy cập cPanel trong Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    chọn quản lý
  3. Giờ bạn đã vào Bảng điều khiển cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của mình.
    bảng điều khiển của tài khoản dịch vụ lưu trữ trên linux của tôi

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin