Websites + Marketing Trợ giúp

Xóa nhân viên trong Cuộc hẹn trực tuyến

Đôi khi nhân viên và lịch làm việc thay đổi, bạn có lựa chọn gỡ bỏ một nhân viên khỏi các cuộc hẹn của mình. Trước khi bắt đầu, bạn cần gỡ bỏ nhân viên của mình khỏi bất kỳ dịch vụ nào mà họ hiện được chỉ định trước khi có thể xóa họ.

Xem qua trang gói và giá cả để xem Cuộc hẹn trực tuyến có dành cho ngôn ngữ và quốc gia của bạn hay không.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
  3. Từ Bảng điều khiển, hãy chọn Cuộc hẹn > Nhân viên.
  4. Chọn nhân viên bạn muốn xóa.
  5. Chọn Xóa bên cạnh nút Lưu và Hủy, rồi chọn Ok để xác nhận lựa chọn của bạn. Chữ Xóa sẽ có màu xám cho đến khi bạn xóa nhân viên khỏi tất cả các dịch vụ. Thêm hoặc chỉnh sửa dịch vụ Cuộc hẹn trực tuyến để xóa thành viên nhân viên.

Xem thêm thông tin