Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bật tự động gia hạn

Bật tự động gia hạn cho các sản phẩm của bạn. Các sản phẩm của bạn sẽ tự động gia hạn vào ngày hết hạn.

 1. Vui lòng truy cập trang Gia hạn & Thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) sản phẩm bạn muốn tự động gia hạn.
  chọn hộp kiểm
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Bật tự động gia hạn.
  chọn bật gia hạn tự động vào

Các thay đổi sẽ được lưu và ngày tự động gia hạn sẽ hiển thị bên dưới Ngày thanh toán. Nếu bạn đang ở Ấn Độ và có nhiều sản phẩm được đặt thành tự động gia hạn, chúng tôi sẽ tính phí riêng cho từng sản phẩm.

Thay đổi thời gian gia hạn và xem giá mới

Thay đổi thời gian gia hạn và xem giá mới cho sản phẩm của bạn trước khi bật tự động gia hạn.

 1. Vui lòng truy cập trang Gia hạn & Thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) sản phẩm bạn muốn tự động gia hạn.
  chọn hộp kiểm
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Thêm vào giỏ.
  chọn thêm vào giỏ hàng
 4. Vui lòng chọn Tiếp tục đến Giỏ hàng.
 5. Trong tên sản phẩm, vui lòng chọn mũi tên, sau đó chọn thời gian gia hạn.
  chọn mũi tên bên dưới sản phẩm
 6. Chọn Tôi đã sẵn sàng thanh toán, sau đó hoàn tất quy trình thanh toán.

(Các) sản phẩm của bạn sẽ gia hạn theo giá và thời hạn được liệt kê.

Lưu ý: Thao tác bật tính năng tự động gia hạn cho gói đăng ký có nhiều sản phẩm sẽ áp dụng thay đổi cho tất cả sản phẩm. Bạn không thể thay đổi từng sản phẩm.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin